Ανοικτή Επιστολή με θέμα «Πρότυπα της Ιατρικής Πράξης».

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρ. Πρωτ. : 1800/17.9.2012

Από : U.E.M.S.

Προς : Προέδρους  των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας προτείνουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, συνυπογράφοντας τη συνημμένη Ανοικτή Επιστολή με θέμα «Πρότυπα της Ιατρικής Πράξης».

Είχαμε ήδη την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις ανησυχίες μας σχετικά με την όλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN – Κέντρο Τυποποίησης) στην Αισθητική Ιατρική. Έχουμε τα πρακτικά από τη  συνάντησή τους, που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Delft, πράγμα που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας.

Επιπλέον, η πρόσκληση προς εσάς μας δίνει την ευκαιρία να επαναδηλώσουμε τη θέση μας σταθερά, δηλαδή το ότι η UEMS δεν ήταν η αφετηρία αυτής της πρωτοβουλίας, δεν συμμετείχε και αντιτέθηκε έντονα σε αυτή.

Θα σας είμαστε ευγνώμονες για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ανοιχτή επιστολή, καθώς και για τη διανομή της όσο το δυνατόν ευρύτερα στο πλαίσιο των δικτύων σας, στοχεύοντας στη λήψη των όσο περισσότερων υπογραφών είναι δυνατό.

Με εκτίμηση,

Romuald Krajewski                                         Edwin Borman

Πρόεδρος                                                        Γενικός Γραμματέας

 

 

Πρότυπα της Ιατρικής Πράξης

Ανοικτή Επιστολή

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2012

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις και Εθνικοί Ιατρικοί  Σύλλογοι δεσμεύονται για την επίτευξη υψηλών προτύπων στον τομέα της Υγείας, επειδή αναγνωρίζουν τη σημασία τους για την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις υποστηρίζουν σθεναρά το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί  και συνεχίζει να πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες  στον τομέα της υγείας, στα αναπτυσσόμενα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ιατρική πράξη, με βάση την κλινική εμπειρία και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις αναγνωρίζουν ότι τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται καλύτερα όταν οι ιατροί που θα τις εφαρμόζουν ασχολούνται με την ανάπτυξη τους και την εφαρμογή τους στις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Κατά συνέπεια, οι Ιατρικές Οργανώσεις έχουν βαθιές ανησυχίες σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN – Κέντρο Τυποποίησης) να εισάγουν πρότυπα βασισμένα σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας που δεν έχουν μια σταθερή βάση αποδείξεων σε κλινικό περιβάλλον μέσα στους κόλπους των δομών της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις αμφισβητούν περαιτέρω το σκεπτικό της CEN να επεκτείνει τις αρμοδιότητές της σε αυτόν τον Τομέα, καθώς αυτό φαίνεται να είναι κατά παράβαση των βασικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στην υγειονομική περίθαλψη, η οποία υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις θεωρούν ότι η πρωτοβουλία της CEN να αναπτύξει πρότυπα που στερούνται ISO 9000 και να τα εφαρμόζει κάθετα  στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης συγκρούεται με:

- τη Συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρο 168 (επικαιροποίηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, άρθρο 152)

- την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ), και ιδίως την αναγνώριση του δικαιώματος των μεμονωμένων κρατών μελών να καθορίζουν τη δική τους δομή κατάρτισης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται στην Οδηγία.

- την εθνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την επαγγελματική πρακτική που εξειδικεύονται στα διάφορα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρώπης.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την CEN, αλλά διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει προσέγγιση για ένα ουσιαστικό διάλογο.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η CEN δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε συνεργασία με εκπροσώπους του ιατρικού επαγγέλματος.

Οι Ιατρικές Οργανώσεις επομένως, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και τα άλλα σχετικά όργανα ή φορείς να εκφράσουν επιφυλάξεις για την προσέγγιση που υιοθετείται από την CEN και να αμφισβητήσουν το σκεπτικό της πρωτοβουλίας της στον Τομέα της Υγείας.

 

 

 

Οι οργανώσεις που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις με εμάς, καλούνται να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη υψηλών προτύπων στον τομέα της υγείας, τονίζοντας τη διαφορά στην προσέγγιση αυτής της συνεργασίας από την προσέγγιση που υιοθετείται από την CEN.

Share
πηγή Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution