Φ.Π.Α. Ιατρών

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Νόμος 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄), άρθρο 62 και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1100/24-6-2010

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.)

 Οι παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες πραγματοποι­ούνται στο πλαίσιο της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την παροχή ιατρι­κών υπηρεσιών με σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και θεραπεία, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του παρέχοντος, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορείς Π.Φ.Υ. (δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας).

Αντίθετα δεν απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. οι αμοιβές ιατρών (δερματο­λόγων, χειρουργών ή άλλων ειδικοτήτων) με τη χρήση λέιζερ ή άλλων τεχνικών ιατρικής επιστήμης, οι οποίες γίνονται για λόγους αισθητικής και δεν αποσκοπούν στη θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας. Οι συγκεκριμένες αμοιβές υπάγονται στο φόρο με χαμηλό συντελεστή (11%). Επίσης υπάγονται στο φόρο με κανονικό συντελεστή (23%) οι αμοιβές ιατρών που αφορούν προμήθεια για σύσταση πελατείας σε ιδιωτικές κλινικές ή νοσο­κομεία, οι υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, η παροχή πληροφοριών για ιατρικά θέματα και μηχανήματα και γενικά οι υπηρεσίες που δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη, θεραπεία στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ.

Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας

Όσον αφορά τους φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, υπάγονται πλέον στο φόρο και η απαλλαγή από το φόρο της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Επίσης η απαλλαγή αυτή ισχύει και για οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρούνται συνολικά οι εξής προϋποθέσεις:

α)       δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη κέρδους

β)       η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων

γ)       οι απαλλαγές δεν δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

          Τέλος απαλλάσσονται και οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που διενεργούνται από φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

          Η υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξαρτάται από την κατηγορία βιβλίων που έχουν υπαχθεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτσι για βιβλία Β΄ κατηγορίας η υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. είναι τριμηνιαία και για βιβλία Γ΄ κατηγορίας είναι μηνιαία.

 

Για τον ΙΣΡ

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Απ. Μαντάς

 

Share
πηγή Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution