Νέα πλατφόρμα και προσχέδιο νόμου για το Ε.Σ.Υ.

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ

    ΠΦΥ

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

    ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

     ΠΦΥ & ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

    ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ ΣΕ ΑΓΟΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

    ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

    ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

    ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

    ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

Βασική κατεύθυνση

Στήριξη του Ε.Σ.Υ. για την αναβάθμιση του σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με δημόσιο χαρακτήρα.  Ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πολίτη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρέπεια.

Οι δέκα στόχοι:

1. Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας – βελτίωση του επιπέδου υγείας του ελληνικού λαού.

2. Προσβασιμότητα σε όλους με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία.

3. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Αναβάθμιση των δομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

4. Ορθολογική κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ε.Σ.Υ., μείωση της σπατάλης, θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στις προμήθειες. Εισροή πόρων από την αξιοποίηση της Ολοήμερης λειτουργίας των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και των υποδομών του.

5. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ.  Θεσμοθέτηση κινήτρων και αξιοκρατίας.  Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα.

6. Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας και της Πρόνοιας σύμφωνα με τη νέα διοικητική διάθρωση της χώρας (Καλλικράτης), τις κοινωνικές και περιφερειακές ανάγκες – Υγειονομικός Χάρτης.

7. Ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

8. Καθιέρωση και άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων στη παροχή των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

9. Θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας.

10. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην υγεία και στην πρόνοια.

Η προάσπιση της υγείας των πολιτών και του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και ανάγκη, ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική / οικονομική συγκυρία.

Σήμερα η πρόκληση είναι διπλή:

- να ανταποκριθούμε στη στροφή των πολιτών προς το δημόσιο σύστημα υγείας αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

- να αντιμετωπίσουμε ριζικά τη σπατάλη, την αδιαφάνεια και διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον στο χώρο της υγείας με την μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Β. Το Σχέδιο υλοποίησης της Πολιτικής Υγείας – Προτεραιότητες – Θεσμικές παρεμβάσεις – Προγραμματισμός >

Οι Αλλαγές στην Υγεία σε πέντε νομοθετικά βήματα:

1. Νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας και νοσοκομειακού φαρμάκου, Νόμος 3846 ( ΦΕΚ Αρ. 66, Τεύχος Α/11/5/2010, άρθρο 28)

2. Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.  Ολοήμερη λειτουργία – κίνητρα για την Περιφέρεια – ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό – Διοίκηση – Λογοδοσία – Εθελοντισμός, Σχέδιο Νόμου : Ιούνιος 2010

3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Νέα Αρχιτεκτονική Υγείας (Μετά τον Καλλικράτη και το Ασφαλιστικό),  Σχέδιο Νόμου : Οκτώβριος 2010

4. Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Ειδικότητες και Έρευνα, Σχέδιο Νόμου : β’ εξάμηνο 2010

5. Πλαίσιο – Κανόνες στον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας, Νομοθετική ρύθμιση φθινόπωρο 2010, Σχέδιο Νόμου «Για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου:

1. Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων

- Επιτρέπεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων για εξωτερικούς ασθενείς.

- Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμίδων, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και το αντίστοιχο επικουρικό προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ολοήμερη λειτουργία.

- Η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς ή την ασφαλιστική του εταιρία. Οι φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Ε.Σ.Υ. δύναται να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη βάση των οποίων θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και θα αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

- Τα έσοδα διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος και για την αμοιβή επικουρικού προσωπικού, επιπλέον εφημέριων και υπερωριακής απασχόλησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

- Οι πανεπιστημιακοί ιατροί συμμετέχουν από 1/01/2011 αποκλειστικά σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

- Προβλέπεται σύστημα ελέγχου της εφαρμογής και της τήρησης των όρων συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία.

2. Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. >

Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας:

- Δίνονται κίνητρα για το διορισμό μόνιμων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, (προκήρυξη θέσεων σε ανώτερη βαθμίδα μετά από δύο άγονες προκηρύξεις, προσαύξηση μισθού κατά 10%, μοριοδότηση για κατάληψη νέας θέσης του ιατρού μετά από 5ετή παραμονή).

- Αλλάζει το σύστημα Επικουρικών Ιατρών.  Στόχος η κάλυψη των αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Προϋπόθεση για το διορισμό επικουρικών ιατρών στην περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσ/νίκης η προηγούμενη θητεία ενός έτους στην περιφέρεια. Εξαιρείται το Ε.Κ.Α.Β. από τον περιορισμό.  Καθιερώνεται σύστημα επιλογής με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

- Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης επιτακτικών αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών από στρατιωτικούς ιατρούς ή από ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.(Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας).

- Προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα οι κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής του ήδη υπηρετούντος ιατρού μέχρι την κάλυψη της θέσης.

- Επιτρέπεται η απόσπαση προς την Περιφέρεια, για συνυπηρέτηση, συζύγων που ανήκουν στο ιατρικό, τακτικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

  • Ρυθμίσεις όρων απασχόλησης  νοσοκομειακών γιατρών Ε.Σ.Υ.

Θεσπίζεται βαθμίδα Συντονιστή Διευθυντή, η οποία πληρούται με ανοικτή προκήρυξη, εντός των ιατρών Διευθυντών του ΕΣΥ χωρίς μισθολογική διαφορά με το Διευθυντή.

  • Ρυθμίσεις για τις Εφημερίες

Με στόχο ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα εφημέριων, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοσοκομείων θεσπίζεται μηνιαία αποζημίωση για πραγματοποιθείσες εφημερίες για κάθε ιατρό, για έναν σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημέριων ανά μήνα.

Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επιπλέον εφημέριων εφ’ όσον διαπιστώνεται επιτακτική ανάγκη, η αμοιβή των οποίων θα καλύπτεται από τα έσοδα των νοσοκομείων.

  • Ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

- Προβλέπεται η θέσπιση καθηκοντολογίου για τους νοσηλευτές

- Προβλέπεται ειδική διαδικασία του ΑΣΕΠ με ετήσιους κυλιόμενους πίνακες για την άμεση κάλυψη θέσεων με μόνιμο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, που κενώνονται εξαιτίας συνταξιοδότησης ή παραίτησης.

- Διευρύνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον κλάδων επικουρικού προσωπικού (Φαρμακοποιοί, Βοηθοί Φαρμακείου, Πληροφορικοί, Διαιτολόγοι, Ακτινοφυσικοί).

  •  Ρυθμίσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και των φορέων του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης > Διοίκηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

- Μειώνονται τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των νοσοκομείων κατά δύο και καταργείται η θέση του Αντιπροέδρου στα νοσοκομεία άνω των 400 οργανικών κλινών, από 1/1/2011.

- Ενδυναμώνεται η διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων.

-Τροποποιείται η σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. > Ενοποίηση φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης και ενοποίησης των διοικήσεων και των φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υ.Υ.&Κ.Α. > Προσωπικό Α.Υ.ΠΕ.

- Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση κάλυψης αναγκών των Υ.Π.Ε. και των φορέων αρμοδιότητας τους.

  • Δικαιώματα Πολίτη – Λογοδοσία >

- Συνιστάται Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη σε κάθε νοσοκομείο, αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση της διακίνησης των ασθενών, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και, εν γένει, την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

- Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και αξιολόγησης με ευθύνη του Διοικητή.

- Θεσπίζεται σε κάθε Δήμο «Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας», με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση με σκοπό την ανάδειξη των θεμάτων περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου ενημερώνουν για τα θέματα του Νοσοκομείου.

- Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια «Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, με σκοπό τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τον απολογισμό των δομών και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας για τα θέματα υγείας και πρόνοιας.

- Καθιερώνεται υποχρέωση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ετήσια κατάθεση και παρουσίαση στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου έκθεσης για την υγεία και κοινωνική πρόνοια.

  • Εθελοντισμός

Εισάγεται ο θεσμός του εθελοντισμού φυσικών προσώπων και ομάδων σε φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και προβλέπεται η τήρηση Μητρώου Εθελοντών, και η κατάρτιση προγραμμάτων εθελοντισμού.

Share
πηγή:ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ (med@isrodou.gr)
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution