Εγκύκλιος του Ε.Ο.Φ. για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206
Χολαργός, 28-01- 2010                                              Αρ. πρωτ. 6434
                                                              Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

ΘΕΜΑ : “Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών”

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΝΔ 96/1073 « Εμπορία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων » (ΦΕΚ Α’ 172), του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1965/91 (ΦΕΚ Α’ 146) και του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1316/83 «ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΕΟΦ» της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και τροποποίηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 3), του άρθρου 49 του Ν. 2519/1997, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37)

2. Την αριθμό Α6/10983/84 Υπουργική Απόφαση της 15/24.1.85 Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ( ΦΕΚ Β΄ 37) και την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β΄59/2006). Την αριθμ. Υ6α/28403/01/27.5.2002 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας. Την αριθμ. Υ6α/οικ. 121863/11/12/2002 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας-Πρόνοιας. Την αριθμ. Υ6α/116328/02/22.4.2003 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας».  Την αριθμ. 0-1132/23η /11.11.2002 (ΘΕΜΑ: Θ-245) απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ.  Την αριθμ. 24424/26.9.2003 εγκύκλιο του ΕΟΦ


 Εκδίδουμε την ακόλουθη Εγκύκλιο

 

  • Ορισμοί

Α. Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου

Ως επιστημονικού περιεχομένου νοούνται τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα πανεπιστήμια, καθώς και τα κρατικά νοσοκομεία, από συλλόγους υγειονομικών επιστημόνων, από επιστημονικές ενώσεις, κάθε νομικής μορφής, διεξάγονται στην Ελλάδα ή εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό / φαρμακευτικό).

Β. Εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης

Ως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την ιατρική ενημέρωση νοούνται όσα οργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους κατά τόπους συλλόγους των υγειονομικών επιστημόνων, τα επιστημονικά συμβούλια των Νοσοκομείων ή και τις επιστημονικές Εταιρείες, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου επιστήμονα, διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό / φαρμακευτικό).

Γ. Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων

Ως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κατά το κύριο μέρος του προγράμματός τους σκοπό έχουν την προβολή φαρμακευτικών προϊόντων, μέσα από καθαρά επιστημονικό πρόγραμμα αποκλειστικά με τρόπο και σε τόπο που συνάδει άμεσα με το σκοπό της εκδήλωσης.

1α. Νομιμότητα συμμετοχής ιατρών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 18 του Ν. 2889/2001, η συμμετοχή των ιατρών και λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών ιατρών που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκδηλώσεις του άρθρου 1 παρ. Α και Β της παρούσας, ενώ απαγορεύεται για τις εκδηλώσεις του άρθρου 1 παρ. Γ της παρούσας.

  •  Όροι διεξαγωγής των διαφόρων εκδηλώσεων

 Α. Για τα συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου, τις εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης και τις εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων, εφόσον οργανώνονται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συμμετέχουν σε αυτά ιατροί εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από τη διεξαγωγή τους υποβάλλεται στον ΕΟΦ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση διεξαγωγής της αιτούμενης εκδήλωσης και της τυχόν χρηματοδότησής της από τις παραπάνω επιχειρήσεις, αίτηση (σύμφωνα με το συν. υπόδειγμα) μαζί με :

α. αναλυτικό προϋπολογισμό (ύψος επιχορήγησης ανά χορηγό – έξοδα), μαζί με επίσημα έγγραφα (συμβάσεις, κλπ) για τη δέσμευση του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης , το αναλυτικό κόστος αυτής, των εξόδων φιλοξενίας ιατρών κλπ

β. το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης με τα θέματα των ομιλιών, τα ονόματα των ομιλητών, την επαγγελματική τους ιδιότητά και υπεύθυνη δήλωση κάθε ομιλητή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική σχέση με το/τους χορηγό/ούς της διοργάνωσης.

2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και το αργότερο εντός μηνός πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα οικονομικός απολογισμός των εσόδων και εξόδων της εκδήλωσης, καθώς και τα πρακτικά της εκδήλωσης.

Η μη έγκαιρη κατάθεση του οικονομικού απολογισμού ή κατάθεση μη επαληθευόμενου απολογισμού ή μη κατάθεση των επικυρωμένων παραστατικών των δαπανών και γενικά μη τήρηση της διαδικασίας συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και κωλύει την έγκριση εκ νέου χρηματοδότησης άλλης εκδήλωσης μέχρι την αποκατάσταση των παραπάνω.

Διοργάνωση ή χορηγία συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου στο εξωτερικό δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εφόσον δικαιολογείται απολύτως από τις περιστάσεις σε σχέση με τον επιστημονικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΦ (www.eof.gr), πρέπει να είναι τυπωμένη σε χαρτί με το λογότυπο της Επιστημονικής εταιρείας ή του Νοσοκομείου ή της Φαρμακευτικής ή άλλης επιχείρησης και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του επιστημονικού φορέα που διοργανώνει το συνέδριο, ή της εταιρείας που χρηματοδοτεί την εκδήλωση ή τη συμμετοχή των ιατρών σε αυτή.

Η αίτηση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου του επιστημονικού φορέα ή της φαρμακευτικής εταιρείας από την οποία προέρχεται. Σε περίπτωση κρατικού φορέα (Παν/μιο, Κρατικά νοσοκομεία), θα πρέπει να υπάρχει μαζί με την αίτηση, έγκριση του Επιστημονικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ή/και κατάθεση αποσπάσματος των Πρακτικών συνεδρίασης.

Όλα τα έγγραφα και όλες οι υπογραφές πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Β. Υπόχρεος για την κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση είναι, κατά περίπτωση, ο οικείος Επιστημονικός φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός που οργανώνει την εκδήλωση ή η φαρμακευτική εταιρεία ή άλλη εμπορική ή διαφημιστική εταιρεία ή άλλη επιχείρηση, που χρηματοδοτεί την εκδήλωση ή τη συμμετοχή των ιατρών σε αυτήν.

 

  • Διαδικασία χρηματοδότησης των διαφόρων εκδηλώσεων

Α. Η χρηματοδότηση από φαρμακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, των εκδηλώσεων των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης του συνεδρίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων.  Το λογαριασμό ανοίγει κατά περίπτωση η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή της Επιστημονικής Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό.

Β. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης υποχρεούνται από κοινού με την αίτηση του άρθρου 2, παρ. Α της παρούσας να υποβάλλουν στον ΕΟΦ και προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της εκδήλωσης, το αργότερο δε εντός μηνός μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και απολογισμό των εσόδων και εξόδων αυτής ( βλέπε άρθρο 2, παράγραφο Α2 ). Ο ΕΟΦ δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, δειγματοληπτικά και οσάκις κρίνει απαραίτητο.

Ο ΕΟΦ δύναται να επιθεωρεί τις εκδηλώσεις προκειμένου να ελέγχει την νομιμότητά τους και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των κείμενων διατάξεων.

 

  •  Έλεγχος της χρηματοδότησης από εταιρείες της συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης.

Α. Φιλοξενία ιατρών

Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες των εξόδων φιλοξενίας ιατρών που συμμετέχουν σε αυτά, με την υποχρέωση της αναλυτικής ενημέρωσης του ΕΟΦ από την εταιρεία που καλύπτει τη δαπάνη (ονοματεπώνυμο ιατρού-ειδικότητα-επαγγελματικός φορέας-κόστος).

Η ενημέρωση του ΕΟΦ θα κατατίθεται μαζί με τον οικονομικό απολογισμό.

Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την εγγραφή συμμετοχής στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαμονή και διατροφή του ιατρού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για τη μετακίνηση του ιατρού από τον τόπο άσκησης του ιατρικού του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης και πρέπει να είναι εύλογα (ως προς το επίπεδο και το κόστος τους), σε σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης και να μην υπερβαίνουν το ποσό που ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ιατρών δεν θα ήταν αναμενόμενο να προτίθεται να καταβάλει εξ ιδίων.

 

  • Παροχές προς ιατρούς

Α. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων άρθρων, οποιαδήποτε άλλη παροχή, προσφορά ή υπόσχεση οποιουδήποτε ανταλλάγματος, χρηματικού δώρου ή ωφελήματος σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται απολύτως και με οποιαδήποτε μορφή.

Β. Στην απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτουν τα είδη αμελητέας αξίας που έχουν σχέση με το επάγγελμα του λειτουργού υγείας, τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της εκδήλωσης.

 

  •  Γενικά

Α. Όλες οι δαπάνες των φαρμακευτικών και λοιπών ως άνω εταιρειών, που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο υπόκεινται στους περιορισμούς της Υ6α/28403/01/27.5.2002 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας για τις Δαπάνες Προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ Υ6α/οικ 121863/11.12.02 ΚΥΑ των ιδίων Υπουργών και της Υ6α/116328/02/22.4.2003 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Β. Κατά τον έλεγχο δαπανών προώθησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάσεις, όπως επεξηγούνται από τις σχετικές εγκυκλίους.

 

  •  Με την έναρξη ισχύος της εγκυκλίου, καταργούνται οι εγκύκλιοι 14771/10-03-04 και 50847/01-09-05

Η Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ

Δήμητρα Παταργιά

Share
πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ (med@isrodou.gr)
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution