Οι αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση θα υπολογίζεται η τιμή των φαρμάκων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Για την επαλήθευση της τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών – μελών όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα επαληθεύεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

Όπως τονίζεται, “οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος.”.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής θα καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

  • την θέσπιση ενός αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος τιμολόγησης
  • τον περιορισμό των στοιχείων που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες μόνο σε ότι αφορά ονομασίες και όχι τιμές – αλλάζοντας έτσι και τον τρόπο επιβολής προστίμου σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων
  • την άμεση μείωση της τιμής του πρωτοτύπου στο 80% τουλάχιστον της αρχικής τιμής μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
  • την περαιτέρω μείωση της τιμής των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων από το 80% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου στο 72% τουλάχιστον.

Πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution